[hide_title]

Rozwiń

Do głównych zadań Centrum Transferu Technologii należy wspieranie transferu wiedzy i osiągnięć naukowych oraz ich promocja wśród organizacji gospodarczych w zakresie komercjalizacji. Powyższe zadnie realizowane jest poprzez:

 • identyfikację innowacyjnych rozwiązań powstających na GUMed,
 • kompleksową ochronę praw własności intelektualnej,
 • obsługę administracyjną procesu ochrony i korzystania z praw własności intelektualnej GUMed we współpracy z rzecznikiem patentowym,
 • prowadzenie baz danych o realizowanych projektach,
 • analiza potencjału rynkowego prowadzonych projektów oraz wyników badań, rekomendacja w przedmiocie ich ochrony,
 • opracowanie fiszek projektowych wynalazków powstałych w GUMed obejmujących innowacyjne rozwiązania,
 • promowanie oferty w zakresie innowacyjnych rozwiązań podczas targów, konferencji biznesowych oraz bezpośrednich spotkań z potencjalnymi odbiorcami technologii,
 • identyfikacja potencjalnych partnerów biznesowych zainteresowanych współpracą przy komercjalizacji lub też licencjonowaniem technologii opracowanych przez naukowców GUMed,
 • budowanie sieci kontaktów z przemysłem, nawiązywanie i formalizacja kontaktów przedsiębiorców z naukowcami,
 • udział w negocjacjach, przygotowanie i nadzór nad wykonaniem umów związanych z komercjalizacją, współpraca z Centrami Transferu Technologii, Parkami Naukowo-Technologicznymi i spółkami celowymi oraz innymi powiązanym podmiotami w zakresie komercjalizacji oraz działań proinnowacyjnych,
 • współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie działalności innowacyjnej i podejmowania wspólnych inicjatyw badawczych, w tym budowanie relacji pomiędzy przedstawicielami biznesu a pracownikami i zespołami naukowymi Uniwersytetu.Programy realizowane przez Centrum Transferu Technologii

EIT Health Regional Innovation Scheme Hub

logo_do_art..jpg

Inkubator Innowacyjności 4.0

LOGO_FEU_RP_UE.jpg