Opis projektu

Rozwiń
logotypy_gora.jpg

1 lipca 2009 r. Gdański Uniwersytet Medyczny w partnerstwie z Pomorskim Parkiem Naukowo-Technologicznym (Gdyńskie Centrum Innowacji) oraz Gdańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym (Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna) rozpoczął realizację projektu zatytułowanego: ”Wzmocnienie współpracy środowiska naukowego GUMed z podmiotami gospodarczymi o charakterze regionalnym i ponadregionalnym oraz rozwój przedsiębiorczości akademickiej w GUMed”. Projekt otrzymał dofinansowanie UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, działanie 1.5.2.

PRZEDMIOTEM PROJEKTU, noszącego skróconą nazwę: „Nauka i Biznes” jest organizacja i rozwój regionalnej sieci transferu wiedzy i informacji dla medycyny, farmacji, biotechnologii i kosmetologii, działającej pomiędzy GUMed, instytucjami otoczenia biznesu – parkami technologicznymi w Gdańsku i Gdyni, a przedsiębiorcami o charakterze lokalnym i ponadregionalnym.
Wagę przedsięwzięcia podkreśla fakt, że jest to pierwszy i jedyny projekt w Regionie Pomorskim wspierający sektor o profilu medycznym.

DZIAŁANIA PROJEKTU

W ramach projektowych działań zakłada się utworzenie na terenie GUMed centralnego punktu informacyjno-kontaktowego ds. współpracy z otoczeniem gospodarczym – Uczelnianego Punktu Kontaktowego Innowacji, nazwanego BUSINESS POINT (BP), a na terenach parków technologicznych – gdyńskiego PPNT oraz gdańskiej PSSE, dwóch punktów kontaktowych ds. współpracy z nauką – zwanych SCIENCE POINT (SP).
Powołanie wyżej wymienionych punktów kontaktowych wiąże się z utworzeniem trzech nowych miejsc pracy.

Jednym z zadań punktów będzie pomoc zespołom naukowym uczelni w nawiązywaniu relacji biznesowych z podmiotami gospodarczymi. Aby pomoc ta była profesjonalna, niezbędne jest podnoszenie kwalifikacji osoby pracującej w Business Point poprzez udział w stażach w zagranicznych (europejskich) ośrodkach akademickich, mających doświadczenia i sukcesy w komercjalizacji badań naukowych oraz w szkoleniach, konferencjach, seminariach o tematyce poświęconej komercjalizacji osiągnięć medycyny.

Ze względu na dość utrudniony kontakt parków technologicznych z uczelniami, planowana jest wymiana stażowa pomiędzy Business Point GUMed a punktami Science Point. Celem tej wymiany jest poprawa transferu wiedzy miedzy tymi ośrodkami, co przyczyni się do lepszego zrozumienia przez ich pracowników mechanizmów kierujących kreowaniem innowacyjności, krzewieniem przedsiębiorczości wśród naukowców oraz zasad współpracy uczelni z przemysłem.

Osoby pracujące w punktach kontaktowych będą także brały udział w przygotowywaniu konferencji i szkoleń dla kadry naukowej, które są przewidziane na czas realizacji projektu.

Program szkoleniowy zostanie zainaugurowany konferencją promującą projekt. Odbędzie się ona 17 września 2009 r. w godz. 10.00-13.00 na terenie Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, przy współpracy GCI oraz PSSE.

SZKOLENIA

Planowane jest również przeprowadzenie programu szkoleń dla pracowników, doktorantów i studentów GUMed. W sumie ma zostać przeszkolonych 330 osób, które wezmą udział w czterech szkoleniach i czterech warsztatach. Tematyka szkoleń obejmować będzie zagadnienia takie jak:

  • przygotowanie oferty badań,
  • pozyskiwanie funduszy i partnerów gospodarczych do współpracy,
  • opracowywanie planu businessowego i zakładanie własnej firmy,
  • zarządzanie projektami,
  • komercjalizacja badań z zakresu medycyny
  • oraz prawo autorskie i patentowanie wyników badań.

SPOTKANIA Z EKSPERTAMI

Dodatkowo program szkoleń doktorantów i pracowników zostanie wzbogacony o spotkania robocze siedmiu zespołów badawczych GUMed z zaproszonymi ekspertami. Celem warsztatów, koncentrujących się tematycznie na zagadnieniach współpracy z kontrahentami zewnętrznymi, będzie wzmocnienie potencjału naukowców GUMed. Ekspertami będą natomiast osoby z korzeniami naukowymi, które odniosły sukces jako praktycy businessowi.

KONFERENCJA NA KONIEC

Na zakończenie trwania projektu przewidziana jest konferencja z udziałem partnerów gospodarczych, przedstawicieli biznesu i firm, która będzie poświęcona innowacyjności w zakresie medycyny, farmacji i biotechnologii. Konferencja ma być połączona z targami, na których prezentowane będą stoiska zaangażowanych już we współpracę przedsiębiorstw – partnerów w obrębie projektu.

BAZA DANYCH OFERTY BADAWCZO USŁUGOWEJ

Jedną z najważniejszych wytycznych projektu jest stworzenie systemu jej wymiany oraz stworzenie sieci transferu wiedzy dla medycyny, farmacji i biotechnologii. W tym celu zostanie opracowana baza danych oferty badawczo-usługowej i eksperckiej GUMed. Baza będzie promowana poprzez nowo zaprojektowaną witrynę internetową projektu i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych promujących dziedziny wiedzy takich jak: biologia molekularna, analiza chemiczna, technologia farmaceutyczna, technologia medyczna, badania kliniczne, biotechnologia roślin, analiza środowiska i żywności. Ukazywałyby one profil najlepszych naukowców, potencjał poszczególnych zespołów badawczych oraz nowo otwartej zwierzętarni eksperymentalnej.

Działania projektowe będą trwały do czerwca 2011 r.

logotypy_dol1.jpg